?

Shitenhouji L337

Zaizen hacked into our system!

Membership:
Open
Posting Access:
Anybody , ModeratedWelcome to Shitenhouji L337! Feel free to enjoy smoking your pot and do whatever you want!

The rules are:

#1. There are no rules;

#2. Fanfics are allowed;

#3. Fanarts are allowed;

#4. Icons are allowed;

#5. Recs are allowed;

#6. Reposts are allowed;

#7. Memes are allowerd;

#8. Heck, everything is allowed!

#9. We have troll food.

#34. .... You know the one. ;)

/cm/, 4chan, baka pair, bible, chitose, chitose/shiraishi, chitose/tezuka, chitose/zaizen, drums, follow tah bible, gin, hacking shit systems, hikaru, hitouji, i-doser, iguana, indie, ishida, kenjirou, kenya, kenya/zaizen, kintarou, kippei, koharu, koharu/yuuji, kojinki, koshikawa, koshimae, kuranosuke, mj, osaka, osamu, osamu/shiraishi, oshitari, senri, shiraishi, shiraishi/chitose, shiraishi/fuji, shitenhoji, shitenhouji, spr ultra great delicious mountain storm, tachibana, tetsu, tooyama, watanabe, xtc, yuuji, yuuji/koharu, yuuji/zaizen, yuushi, yuushi/kenya, zaizen, zaizen/kenya

Statistics